Category Archives: JLPT N4

[Ngữ pháp N4] Tự động từ và tha động từ

Tự động từ: 自動詞 (じどうし) Định nghĩa: Là động từ mà không có tân ngữ trực tiếp đi kèm. Nhấn mạnh vào kết quả của hành động Chủ ngữ là đối tượng duy nhất của hành động hay tình trạng được nhắc đến bởi động từ. Diễn tả tình trạng, trạng thái mà con người […]